วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2560-2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

การแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 


ประสานงาน  จีรนันท์ 0813691918
                     เมล ilovejeenan@gmail.com
                     ไลน์ jeenanbootkham


แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

ปีการศึกษา 2561
โปรดตรวจสอบ หากมีข้อแก้ไขโปรดเเจ้ง เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน

ข้อมูลโรงเรียนที่นำนักเรียนไปเรียนรวม
ข้อมูลโรงเรียนหลัก
 เรียนรวม
ปีการศึกษา 1/2561
ลำดับที่
ชื่อโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
อำเภอ
ชื่อโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
1
บ้านผาเสด็จ
12
ศรีบุญเรือง
บ้านผาสุก
60
 ทั้งหมด
 รอเลิกสถานศึกษา
2
บ้านผาสุก สาขาสวรรค์
19 ทั้งหมด
 รอเลิกสถานศึกษา
3
บ้านโนนสว่าง (เมือง)
0
เมือง
โพธิ์ศรี/ทุ่งโปร่ง/อนุบาล/ปัณรักษ์

 ทั้งหมด
 รอเลิกสถานศึกษา
4
พิศาลวิทยา
0
เมือง
หนอบัววิทยายน/บ้านเสาเล้า

 ทั้งหมด
 รอเลิกสถานศึกษา
5
บ้านข้องโป้ สาขาบ้านโนนหวาย
16
เมือง
บ้านข้องโป้
104
 ทั้งหมด
 รอเลิกสถานศึกษา
6
บ้านโสกแดง
14
โนนสัง
บ้านหนองแวงงิ้วตาก 
183
 ทั้งหมด
 รอเลิกสถานศึกษา
7
นิคมสงเคราะห์ 4
14 ทั้งหมด
 ทั้งหมด
8
บ้านฝายหิน
15 ทั้งหมด
 ทั้งหมด
9
บ้านหนองขามท่างามสาขากุดหัวแฮด
11
ศรีบุญเรือง
บ้านดอนข่า 
42
 ทั้งหมด
 ทั้งหมด
10
บ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี
26 ทั้งหมด
 ทั้งหมด
11
บ้านกุดแห่
6
โนนสัง
บ้านค้อ 
180
 ทั้งหมด
 ทั้งหมด
12
โนนข่าประชาสรรค์
30
ศรีบุญเรือง
เมืองใหม่วิทยา
921
 ย้ายนร.ทั้งหมด
 กำลังขอเลิกสถานศึกษา
13
บ้านห้วยทราย
24
เมือง
บ้านภูพานทอง
66
 บางชั้น
 ทั้งหมด
14
บ้านข้องโป้ (สาขาบ้านค้อ)
22
เมือง
บ้านข้องโป้ 

 บางชั้น
ป.4-5-6
15
บ้านลำภู
31
เมือง
บ้านห้วยลึก
49
 บางชั้น
ป.4-5-6
16
บ้านดอนหัน
44
เมือง
บ้านโนนสวรรค์หนองแก
107
 บางชั้น
ป.4-5-6
17
บ้านนาวังเวิน
47
เมือง
บ้านตำแย
56
 สลับเรียน
ป.4-5
18
บ้านตำแย
56
เมือง
บ้านนาวังเวิน
47
 สลับเรียน
ป.3
19
บ้านคึมชาดห้วยบง
52
เมือง
ไทยรัฐวิทยา 81
99
 บางชั้น
ป.4-5-6
20
บ้านหินคูณ
20
เมือง
บ้านดอนนาดี
63
 บางชั้น
ป.5-6
21
บ้านบุ่งบก
70
เมือง
โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
195
 บางชั้น
ป.6
22
บ้านนาอ่าง
44
เมือง
บ้านนามะเฟือง
44
 บางชั้น
อ.2-3 /ป.5-6
23
บ้านโนนสว่าง (ศรีบุญเรือง)
62
เมือง
บ้านดินทรายอ่อน
139
 บางชั้น
ป.4-5-6
24
บ้านโคกกลางโนนงาม
44
เมือง
บ้านกองแป่มหนองสวรรค์
78
 สลับเรียน
ป.4-5
25
บ้านกองแป่มหนองสวรรค์
78
เมือง
บ้านโคกกลางโนนงาม
44
 สลับเรียน
 ป.4-5-6
26
บ้านกุดเต่า
84
เมือง
บ้านหนองศาลาโนนสว่าง
128
บางชั้น
 ป.4-5-6
27
บ้านโนนทัน
112
เมือง
ร่มเกล้า
470
 บางชั้น
ป.6
28
บ้านอ่างบูรพา
52

ร่มเกล้า

 บางชั้น
ป.4-5-6
29
บ้านโนนขมิ้น
67
เมือง
บ้านโนนคูณ
40
 สลับเรียน
ป.4-5-6
30
บ้านโนนคูณ
40
เมือง
บ้านโนนขมิ้น
67
 สลับเรียน
อ.3 ป.1-2-3
31
บ้านหนองโน
47
เมือง
โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
195
 บางชั้น
ป.6
32
บ้านห้วยกวางทอง
22
ศรีบุญเรือง
เมืองใหม่วิทยา
921
 บางชั้น
ป.4-5-6
33
บ้านโปร่งแจ้ง
22 บางชั้น
ป.5-6
34
บ้านมอใต้
30 บางชั้น
ป.4-5-6
35
บ้านนาแพง
70 บางชั้น
ป.4-5-6
36
บ้านคอกวัว
34
ศรีบุญเรือง
บ้านหนองคังคา
36
 สลับเรียน
ป.1-4-6
37
บ้านหนองคังคา
36
ศรีบุญเรือง
บ้านคอกวัว
34
 สลับเรียน
ป.2-3-5
38
บ้านวังโปร่ง
45
ศรีบุญเรือง
บ้านป่าคา
113
 บางชั้น
ป.4-5-6
39
บ้านนาชุมแสง
15
ศรีบุญเรือง
บ้านกุดแท่น
114
 บางชั้น
ป.2-3-4-6
40
บ้านสันป่าพลวง
47
ศรีบุญเรือง
บ้านดอนเกล็ด
231
 บางชั้น
ป.4-5-6
41
บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง
50
ศรีบุญเรือง
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
289
 บางชั้น
ป.5-6
42
หินตลาดศรีสง่าวิทยา  สาขาศรีภูทอง
60 บางชั้น
ป.5-6
43
บ้านห้วยไผ่
36
ศรีบุญเรือง
หนองม่วงชมพูทอง
125
 บางชั้น
ป.3-4-5-6
44
บ้านตะเคียนทอง
55
ศรีบุญเรือง
ฝายหินประชารักษ์
310
 บางชั้น
ป.6
45
บ้านหนองผือท่าปากเป่ง
63
ศรีบุญเรือง
บ้านโคกล่าม
26
 สลับเรียน50วัน
ป.3-4-5-6
46
บ้านโคกล่าม
26
ศรีบุญเรือง
บ้านหนองผือท่าปากเป่ง
63
 สลับเรียน50วัน
ป.3-4-5-6
47
บ้านกุดคอเมย
56
โนนสัง
บ้านหนองเม็ก
135
 บางชั้น
ป.4-5-6
48
บ้านหนองนกเขียน
52
โนนสัง
บ้านค้อ  (แม่เหล็ก2)
180
 บางชั้น
ป.4-5-6
49
บ้านท่าศิลา
43
โนนสัง
บ้านหนองทุ่ม
79
 บางชั้น
ป.4-5-6
50
บ้านกุดฉิม
81 บางชั้น
ป.4-5-6
51
บ้านหนองตานา
80
โนนสัง
บ้านโนนปอแดง
42
 บางชั้น
ป.2 ป.5
52
บ้านโสกช้าง
46
โนนสัง
นิคมสงเคราะห์2
72
 บางชั้น
ป.4-5-6
53
บ้านหนองเล้าข้าว
47
โนนสัง
บ้านถิ่น
136
 บางชั้น
อ.2-3
54
นิคมโคกม่วงศรีสมพร
37
โนนสัง
บ้านโนนสูงหนองสวรรค์
123
 บางชั้น
ป.2-3-4-6


่่่่
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
เเจ้งโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรง ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2561

1. แบบกรอกข้อมูลออนไลน์   (ข้อมูลจะนำไปช้ประกอบการประชุม 2 พฤษภาคม 2561)

2. หนังสือเเจ้งโรงเรียน

3. แผนเดิมที่โรงเรียนเสนอไว้  ปี 2559-2564
     เลือกปี พ.ศ. ที่จะทำแผนใหม่เนื่องจากเเผนเดิมมีการเปลี่ยนเเปลง  ได้เลยคะ
    กรอกได้ทั้ง 4 ปี เลยคะ 2561-2564

4. ตรวจสอบการกรอกข้อมูล   คลิกที่นี่


5. กรอกข้อมูลด้านบุคลากร  (ข้อมูลจะนำไปช้ประกอบการประชุม 2 พฤษภาคม 2561)

แบบกรอกข้อมูล   อำเภอเมือง

แบบกรอกข้อมูล   อำเภอโนนสัง

แบบกรอกข้อมูล   อำเภอศรีบุญเรือง
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

🚩กรอกขอค่าพาหนะ ปีการศึกษา 1/2561    คลิกที่นี่   (สำหรับเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2561)


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


 💚โรงเรียนประชารัฐดีใกล้บ้าน ได้รับการอนุมัติชื่อทั้ง 11 โรงเรียนที่เสนอขอ(ยังไม่อนุมัติงบประมาณ)  ถ้ามีหนังสือที่ชัดเจน จะเเจ้งให้ทราบอีกครั้ง   (20 มีนาคม 2561)


ที่
ชื่อเขตพื้นที่การศึกษา
MOE Code
รายชื่อโรงเรียน
1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760031
บ้านดินทรายอ่อน     
2
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760061
หนองหว้าวิทยาสรรค์
3
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760127
หนองม่วงชมพูทอง
4
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760159
ฝายหินประชารักษ์
5
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760171
บ้านป่าคา
6
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760178
บ้านโนนงาม
7
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760185
นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา
8
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760198
บ้านโนนสะอาดราษฏร์อุปภัมถ์
9
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760271
บ้านถิ่น
10
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760272
บ้านโนนสูงหนองสวรรค์
11
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760280
โสกแคนหนองหญ้าปล้อง

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ด่วน  เสนอของบ 11 โรงเรียนประชารัฐดีใกล้บ้าน
1. หนังสือ  และเเนวทางการดำเนินการ
2. เเบบ 1
3. แบบ 2
4. แบบ 3
5. แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เเจ้ง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
        หนังสือเลขที่ 04172/271  ลว. 25 มกราคม 2561
         (รายงานขอเลิกภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
    2. เอกสาร การยุบ เลิก รวม สถานศึกษา

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ภาคเรียนที่ 2 / 2560
       
ใครตกหล่นกรอกที่นี่นะคะ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
👉new เเจ้งจัดสรรค่าพาหนะ รับส่งนักเรียน  ภาคเรียนที่ 2 / 2560

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


ด่วนที่สุด  กรอกข้อมูล (เเยกเป็นอำเภอ)
       ภายในวันที่11 มกราคม 2561
       โปรดกรอกข้อมูลชื่อ ผอ. โรงเรียน  / พื้นที่ /โรงเรียนที่ใกล้
(สำหรับนำส่งข้อมูลให้ สพฐ.)
      ภายในวันที่15 มกราคม 2561
      โปรดกรอกข้อมูล การประเมินจาก สมศ.
(สำหรับรายงานการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา)

แบบกรอกข้อมูล   อำเภอเมือง

แบบกรอกข้อมูล   อำเภอโนนสัง

แบบกรอกข้อมูล   อำเภอศรีบุญเรือง

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

     
 เอกสาร การยุบ เลิก รวม สถานศึกษา

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

ร่างเเนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ของ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1


1) แนวทางการดำเนินงานรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2554 – 2561 สพฐ.
4)  เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน กรณีเรียนรวม ปีการศึกษา 1/2560
     😊เอกสารการบิกจ่าย   
     😍 ตัวอย่าง


การเเจ้งให้โรงเรียนดำเนินการ

จัดสรรค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน 1/2560   
                    
                        😍 บัญชีจัดสรร 

เเจ้งครั้งที่ 1  การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
             หนังสือเเจ้งโรงเรียน   คลิกที่นี่
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2560 แบบออนไลน์ คลิกที่นี่ 
   กรอกทุกโรง 141 โรง  หากมีเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2560 โปรดเเจ้ง
      (โปรดกรอกให้เเล้วเสร็จภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เพื่อใช้เป้นข้อมูลพื้นฐานในการตรวจเยี่ยม        โรงเรียน กำหนดการจะเเจ้งให้ทราบอีกครั้ง)       กรอกเฉพาะข้อมูลโรงเรียนตัวเอง ห้ามลบหรือเปลี่ยนเเปลงของโรงเรียนอื่น
    **ไม่ต้องบันทึก ระบบจะบันทึกข้อมูลเอง

2.  ข้อมูลแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2560   คลิกที่นี่

       เพื่อใช้ในการบริหารจัดการตามแผน  (โรงเรียนเเม่เหล็ก /โรงเรียนเครือข่าย / โรงเรียนหลัก /            
       โรงเรียนมาเรียนรวม)   (ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560)  

3.  แบบฟอร์มเสนอของบประมาณค่าพาหนะสำหรับนักเรียนมาเรียนรวม ปีการศึกษา 1/2560 คลิกที่นี่
  (ดาวน์โหลดไฟล์และส่งข้อมูลไฟล์ excel (ห้ามเปลี่ยนเเบบฟอร์ม)
     มายัง อีเมล ilovejeenan@gmail.com หรือ ไลน์โรงเรียนขนาดเล็ก
       หรือ ไลน์โรงเรียนเเม่เหล็ก  ภายในวันที่ 26  พฤษภาคม 2560)
    *หมายเหตุ
           จัดสรรให้ตามระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนหลัก กรณีการคมนาคมสะดวก
(1) ไม่เกิน 3 กิโลเมตร คนละ 10 บาทต่อวัน
(2) มากกว่า 3–10 กิโลเมตร คนละ 15 บาทต่อวัน
(3) มากกว่า 10 กิโลเมตรขึ้นไป คนละ 20 บาทต่อวัน
          จำนวน 200 วันต่อคนต่อปีการศึกษา