วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

โรงเรียนขนาดเล็ก
แผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 1/2566


บัญชีจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะ ครั้งที่ 3
บัญชีจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะ ครั้งที่ 2
บัญชีจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะ ครั้งที่ 1

ส่งข้อมูลการขอค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 / 2566 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเเบบรายงานส่งข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนขนาดเล็ก   ปีการศึกษา2566-2568การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ปีการศึกษา 2/2565ค่าพาหนะ ภาคเรียนที่ 2 / 2565  ปีงบประมาณ 2566การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ปีการศึกษา 2565 - 2567 

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ปีการศึกษา 1/2565


ค่าพาหนะ ภาคเรียนที่ 2 /2564


เอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน
                    1 ไฟล์wordเอกสารจัดจ้าง    
                    2 ตัวอย่าง  
                    3 เอกสารผู้รับจ้างประกอบด้วย
               1) บัตรประจำตัวประชาชน
                    2) สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร  และหน้าที่มีการเคลื่อนไหวล่าสุด
                    3) สำเนาทะเบียนรถยนต์ (ที่ใช้รับ-ส่งนักเรียน)


ค่าพาหนะ ภาคเรียนที่ 1 /2564

คำสั่งคณะกรรมการชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2563-2564
เอกสารเเผนโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ศึกษาดูงานการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบ 2563

จัดสรรงบประมาณ ค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2563 

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน
                    1 ไฟล์wordเอกสารจัดจ้าง    
                    2 ตัวอย่าง  
                    3 เอกสารผู้รับจ้างประกอบด้วย
               1) บัตรประจำตัวประชาชน
                    2) สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร  และหน้าที่มีการเคลื่อนไหวล่าสุด
                    3) สำเนาทะเบียนรถยนต์ (ที่ใช้รับ-ส่งนักเรียน)การส่งรายงานการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562  (ศึกษาดูงานที่อุดร 4 กันยายน 2562)

เว็บไซต์ 👉ส่งรายงาน 
การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ปีการศึกษา 2562-2565   

เว็บไซต์กรอกข้อมูล  👇


โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2562


แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562


เเจ้งจัดสรรค่าพาหนะรับส่งนักเรียน เทอม 1/2562


สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กจัดทำเเผนพัฒนาฯ ส่ง ภายใน 31 พฤษภาคม 2562 
👉 เเบบฟอร์มเสนอของบค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน1/2562

ภายใน 31 พฤษภาคม 2562

ประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562
25 มีนาคม  2562


              ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  มีนโยบายจะพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาและรัฐบาลโดยจะเริ่มจากโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง(Stand Alone) ที่มีความพร้อมหรือมีความจำเป็นที่จะต้องดำรงอยู่ได้ โรงเรียนที่นำนักเรียนเรียนรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในปีการศึกษา 2562

                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้          
                1) รายงานข้อมูลพื้นฐานตามแบบสำรวจออนไลน์ที่ https://goo.gl/7BnWix หรือสแกนQRcode และแนบไฟล์แบบรายงานข้อมูลพื้นฐาน(สิ่งที่ส่งมาด้วย2) โดยตั้งชื่อไฟล์ด้วยรหัส 1๐ หลัก 103976.....  ตามด้วยชื่อโรงเรียน ภายในวันที่ 21  มีนาคม  2562
               2) หากมีความต้องการเสนอรายชื่อโรงเรียนเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ให้แนบสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่แบบสำรวจออนไลน์ในข้อ๑) โดยตั้งชื่อไฟล์ด้วยรหัส 1๐ หลัก 103976..... ตามด้วยชื่อโรงเรียน ภายในวันที่ 21  มีนาคม 2562
              3) เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรักษาการโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเข้าร่วมประชุม “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562” ในวันที่  25 มีนาคม 2562  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมนเรศวร 

👉 1. หนังสือเเเจ้ง

  👉 2. รายชื่อโรงเรียน 133 โรง  

     👉 3. เเบบรายงานข้อมูลพื้นฐาน

         👉 4. ตัวอย่างรายงานการประชุม

(โรงเรียนที่มีการเรียนรวม ไม่ต้องเเนบรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯนะคะ ทำเเผนเรียนรวมเเจ้งเลยคะ จะเตรียมข้อมูลสำหรับขอค่าพาหนะ ภาคเรียนที่1/2562)  

             👉 5. เว็บไซต์กรอกข้อมูล พร้อมเเนบไฟล์  


 การตรวจสอบข้อมูล


                      👉 2ตรวจสอบไฟล์ที่เเนบส่ง                                 
เเจ้งจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 

ภาคเรียนที่2/2561 ปีงบ2562

1. หนังสือเเจ้งจัดสรร
2.บัญชีจัดสรร ค่ารถรับ-ส่งนักเรียน
3.บัญชีจัดสรรค่าบริหารจัดการรถกระบะรับ-ส่งนักเรียน


เเจ้งให้รายงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 8 โรง
                 1. หนังสือเเจ้ง
                 2. บัญชีจัดสรร
                3. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ 
                    3.1 ไฟล์wordเอกสารจัดจ้าง    
                    3.2 ตัวอย่าง  
                   3.3 เอกสารผู้รับจ้างประกอบด้วย
                          1) บัตรประจำตัวประชาชน
                                 2) สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร  และหน้าที่มีการเคลื่อนไหวล่าสุด
                                 3) สำเนาทะเบียนรถยนต์ (ที่ใช้รับ-ส่งนักเรียน)
        🚩แจ้งกรอกข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุกโรงในสังกัด ทุกขนาดโรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหลัก โรงเรียนที่นำนักเรียนไป โรงเรียนเครือข่าย  
หมายเหตุ   ข้อมูลเดิมที่มีอยู่เป็นของปี 2560  กรุณาอัพเดทให้เป็นปัจจุบัน  
------------>
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉เมือง 1
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉เมือง 2
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉เมือง 3
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉เมือง 4
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉เมือง 5
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉เมือง 6
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉เมือง 7
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉เมือง 8
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉เมือง 9
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉เมือง 10
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉ศรีบุญเรือง 1
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉ศรีบุญเรือง 2
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉ศรีบุญเรือง 3
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉ศรีบุญเรือง 4
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉ศรีบุญเรือง 5
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉ศรีบุญเรือง 6
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉ศรีบุญเรือง 7
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉ศรีบุญเรือง 8
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉โนนสัง 1
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉โนนสัง 2
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉โนนสัง 3
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉โนนสัง 4
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉โนนสัง 5
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉โนนสัง 6
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   👉โนนสัง 7

🚩กรอกขอค่าพาหนะ ปีการศึกษา 1/2561  👉 คลิกที่นี่   (สำหรับเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2561)   (ภายในวันที่  7  มิถุนายน  2561)

🚩  ตรวจสอบการกรอกข้อมูลค่าพาหนะ  👉 ที่นี่  (ถ้ากรอกผิดให้กรอกใหม่ หรือ โทรเเจ้งเจ้าหน้าที่)            

เเจ้งโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรง ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2561

1. แบบกรอกข้อมูลออนไลน์   

2. หนังสือเเจ้งโรงเรียน

3. แผนเดิมที่โรงเรียนเสนอไว้  ปี 2559-2564
     เลือกปี พ.ศ. ที่จะทำแผนใหม่เนื่องจากเเผนเดิมมีการเปลี่ยนเเปลง  ได้เลยคะ
    กรอกได้ทั้ง 4 ปี เลยคะ 2561-2564

4. ตรวจสอบการกรอกข้อมูล   คลิกที่นี่

5. กรอกข้อมูลด้านบุคลากร  (ข้อมูลจะนำไปช้ประกอบการประชุม 2 พฤษภาคม 2561)
แบบกรอกข้อมูล   อำเภอเมือง
แบบกรอกข้อมูล   อำเภอโนนสัง
แบบกรอกข้อมูล   อำเภอศรีบุญเรือง🚩กรอกขอค่าพาหนะ ปีการศึกษา 1/2561    คลิกที่นี่   (สำหรับเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2561) 💚โรงเรียนประชารัฐดีใกล้บ้าน ได้รับการอนุมัติชื่อทั้ง 11 โรงเรียนที่เสนอขอ(ยังไม่อนุมัติงบประมาณ)  ถ้ามีหนังสือที่ชัดเจน จะเเจ้งให้ทราบอีกครั้ง   (20 มีนาคม 2561)


ที่
ชื่อเขตพื้นที่การศึกษา
MOE Code
รายชื่อโรงเรียน
1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760031
บ้านดินทรายอ่อน     
2
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760061
หนองหว้าวิทยาสรรค์
3
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760127
หนองม่วงชมพูทอง
4
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760159
ฝายหินประชารักษ์
5
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760171
บ้านป่าคา
6
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760178
บ้านโนนงาม
7
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760185
นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา
8
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760198
บ้านโนนสะอาดราษฏร์อุปภัมถ์
9
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760271
บ้านถิ่น
10
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760272
บ้านโนนสูงหนองสวรรค์
11
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039760280
โสกแคนหนองหญ้าปล้อง

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ด่วน  เสนอของบ 11 โรงเรียนประชารัฐดีใกล้บ้าน
1. หนังสือ  และเเนวทางการดำเนินการ
2. เเบบ 1
3. แบบ 2
4. แบบ 3
5. แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6
เเจ้ง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
        หนังสือเลขที่ 04172/271  ลว. 25 มกราคม 2561
         (รายงานขอเลิกภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
    2. เอกสาร การยุบ เลิก รวม สถานศึกษาภาคเรียนที่ 2 / 2560
       
ใครตกหล่นกรอกที่นี่นะคะ

👉new เเจ้งจัดสรรค่าพาหนะ รับส่งนักเรียน  ภาคเรียนที่ 2 / 2560
ด่วนที่สุด  กรอกข้อมูล (เเยกเป็นอำเภอ)
       ภายในวันที่11 มกราคม 2561
       โปรดกรอกข้อมูลชื่อ ผอ. โรงเรียน  / พื้นที่ /โรงเรียนที่ใกล้
(สำหรับนำส่งข้อมูลให้ สพฐ.)
      ภายในวันที่15 มกราคม 2561
      โปรดกรอกข้อมูล การประเมินจาก สมศ.
(สำหรับรายงานการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา)

แบบกรอกข้อมูล   อำเภอเมือง

แบบกรอกข้อมูล   อำเภอโนนสัง

แบบกรอกข้อมูล   อำเภอศรีบุญเรือง

 
     
 เอกสาร การยุบ เลิก รวม สถานศึกษาดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

ร่างเเนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ของ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1


1) แนวทางการดำเนินงานรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2554 – 2561 สพฐ.
4)  เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน กรณีเรียนรวม ปีการศึกษา 1/2560
     😊เอกสารการบิกจ่าย   
     😍 ตัวอย่าง


การเเจ้งให้โรงเรียนดำเนินการ

จัดสรรค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน 1/2560   
                    
                        😍 บัญชีจัดสรร 

เเจ้งครั้งที่ 1  การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
             หนังสือเเจ้งโรงเรียน   คลิกที่นี่
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2560 แบบออนไลน์ คลิกที่นี่ 
   กรอกทุกโรง 141 โรง  หากมีเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2560 โปรดเเจ้ง
      (โปรดกรอกให้เเล้วเสร็จภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เพื่อใช้เป้นข้อมูลพื้นฐานในการตรวจเยี่ยม        โรงเรียน กำหนดการจะเเจ้งให้ทราบอีกครั้ง)       กรอกเฉพาะข้อมูลโรงเรียนตัวเอง ห้ามลบหรือเปลี่ยนเเปลงของโรงเรียนอื่น
    **ไม่ต้องบันทึก ระบบจะบันทึกข้อมูลเอง

2.  ข้อมูลแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2560   คลิกที่นี่

       เพื่อใช้ในการบริหารจัดการตามแผน  (โรงเรียนเเม่เหล็ก /โรงเรียนเครือข่าย / โรงเรียนหลัก /            
       โรงเรียนมาเรียนรวม)   (ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560)  

3.  แบบฟอร์มเสนอของบประมาณค่าพาหนะสำหรับนักเรียนมาเรียนรวม ปีการศึกษา 1/2560 คลิกที่นี่
  (ดาวน์โหลดไฟล์และส่งข้อมูลไฟล์ excel (ห้ามเปลี่ยนเเบบฟอร์ม)
     มายัง อีเมล ilovejeenan@gmail.com หรือ ไลน์โรงเรียนขนาดเล็ก
       หรือ ไลน์โรงเรียนเเม่เหล็ก  ภายในวันที่ 26  พฤษภาคม 2560)
    *หมายเหตุ
           จัดสรรให้ตามระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนหลัก กรณีการคมนาคมสะดวก
(1) ไม่เกิน 3 กิโลเมตร คนละ 10 บาทต่อวัน
(2) มากกว่า 3–10 กิโลเมตร คนละ 15 บาทต่อวัน
(3) มากกว่า 10 กิโลเมตรขึ้นไป คนละ 20 บาทต่อวัน
          จำนวน 200 วันต่อคนต่อปีการศึกษา